FYSIOTHERAPIE AAN HUIS
SAMENWERKEN AAN UW GEZONDHEID
ERKEND FYSIOTHERAPEUT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de fysiotherapeutische diensten van Karin Coppens fysiotherapie (KVK 64982084).

Aanmelding
Aanmelden bij Karin Coppens Fysiotherapie is mogelijk via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of doormiddel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Na de Intake, informeer ik, met uw toestemming, uw huisarts standaard over uw aanmelding bij Karin Coppens Fysiotherapie.

Legitimatie
Bij uw aanmelding zal ik vragen om uw legitimatie. Dit vanwege de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN nummer is een persoonsgebonden nummer. Om de juistheid van u persoonsgegevens te controleren is een identificatie nodig doormiddel van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hierop staan de juiste gegevens vermeld.

Vergoeding Fysiotherapie
Karin Coppens Fysiotherapie werkt zonder contracten wat inhoud dat u uw Factuur aan Karin Coppens Fysiotherapie betaalt, ongeacht of u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar.

Na het betalen van uw factuur kunt u uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie

Karin Coppens staat ingeschreven in het BIG register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het centraal kwaliteitsregister (CKR). 

Karin Coppens Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar aan u als cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar. Karin Coppens Fysiotherapie helpt u natuurlijk graag bij vragen omtrent uw vergoeding en declaratie.

Behandelafspraken maken of wijzigen
Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u mij bereiken via telefoon, mail of het contactformulier op de website Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.

Karin Coppens Fysiotherapie heeft het recht om indien noodzakelijk een afspraak te annuleren. Karin Coppens Fysiotherapie zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen voor de uitvoering van uw behandelafspraak.

Betalingsvoorwaarden
Karin Coppens Fysiotherapie hanteert betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Karin Coppens Fysiotherapie. Deze betalingsvoorwaarden kunt u ook terug vinden op www.karincoppens.nl in de algemene voorwaarden.

Karin Coppens zal per week de behandelingen aan u factureren. 

U dient de factuur onder vermelding van uw naam en factuurnummer, binnen 14 dagen na factuurdatum, te voldoen. 

Er geldt een BTW-vrijstelling voor beroepen binnen de individuele gezondheidszorg (BIG). Het beroep van fysiotherapeut is geregeld in de wet BIG. Dat betekent concreet dat fysiotherapeutische behandelingen door Karin Coppens Fysiotherapie vrijgesteld zijn van BTW. Voor de massagebehandelingen geld een BTW tarief van 21%.

Indien u een behandeling niet tijding annuleert of verzet, minimaal 24 uur van te voren, behoud Karin Coppens Fysiotherapie zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Zodra u in verzuim verkeert, is Karin Coppens Fysiotherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is Karin Coppens fysiotherapie gerechtigd de behandel overeenkomst te beëindigen.

Dossier en rapportage 
Karin Coppens Fysiotherapie zal om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren medische en administratieve gegevens registreren. Op deze registratie is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing en de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging. 

Enkele belangrijke bepalingen uit de WGBO zijn:
De hulpverlener heeft de plicht een medisch dossier bij te houden en informatie aan de cliënt te verstrekken.
De cliënt heeft het recht op informatie door de hulpverlener en het recht om geen informatie te willen.
De cliënt heeft de plicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek
De cliënt heeft het recht op inzage in het medisch dossier, de bewaartermijn van het dossier is 15 jaar.
De cliënt heet recht op bescherming van zijn privacy
Het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling door de patiënt is vereist.

Karin Coppens zal uw goedkeuring vragen voor het versturen van rapportages aan uw huisarts en/of specialist.

Behandeling
Voor de behandeling vraag ik u gelieve een ruimte beschikbaar te stellen waar ik de ruimte heb om indien nodig de behandelbank op te zetten. Indien niet noodzakelijk een ruimte waarvoor er géén trappen gelopen moeten worden. Dit vanwege Het gewicht van de meegenomen materialen.

Karin Coppens Fysiotherapie zal met u de intake en het onderzoek bespreken en samen met u het behandelplan opstellen. 

Bij veel behandelingen zal ik een actieve aanpak voorstellen, wat betekent dat de benadering zo functioneel mogelijk is, gericht op uw hulpvraag. Ik rekenen erop dat u over een gezonde motivatie beschikt. Waardoor ik u de beste fysiotherapeutische zorg kan bieden.

Gedurende de behandelperiode vinden er tussentijds evaluatiemomenten plaats. Dit om de voortgang te beoordelen en de behandeling, indien nodig bij te sturen. 

Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. U kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien u voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. Karin Coppens Fysiotherapie kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, met opgave van duidelijke reden. Karin Coppens Fysiotherapie zal u een duidelijk advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of verwijzen naar de (huis)arts.

Klachtenregeling
U mag ervan uitgaan, dat ik als fysiotherapeut mijn vak naar beste vermogen uitoefen. Als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop ik met u omga dan is het goed om dit aan mij kenbaar te maken.

Het is de moeite waard om een gesprek met mij aan te gaan om te proberen samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het fijn vindt, kunt u vragen of iemand bij dit gesprek aanwezig is of vindt u het gemakkelijker om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF. Als Fysiotherapeut val ik onder deze klachtenregeling. Meer informatie met betrekking tot deze klachtenregeling vind u op mijn website.