Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de fysiotherapeutische diensten van Karin Coppens fysiotherapie (KVK 64982084).

Aanmelding

Aanmelden bij Karin Coppens Fysiotherapie

is mogelijk via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of doormiddel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Na de Intake, informeer ik, met uw toestemming, uw huisarts standaard over uw aanmelding bij Karin Coppens Fysiotherapie.

Een inschrijving bij Health & Mindsetcoaching komt tot stand met het ondertekenen van het desbetreffende aanmeldingsformulier, of het betalen van de verzonden factuur. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

Legitimatie

Bij uw aanmelding via Karin Coppens Fysiotherapie zal ik vragen om uw legitimatie. Dit vanwege de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN nummer is een persoonsgebonden nummer. Om de juistheid van u persoonsgegevens te controleren is een identificatie nodig doormiddel van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Hierop staan de juiste gegevens vermeld.

Voor coaching en online trainingen is geen legitimatie verplicht

Vergoeding Fysiotherapie

Karin Coppens Fysiotherapie werkt zonder contracten wat inhoud dat u uw Factuur aan Karin Coppens Fysiotherapie betaalt, ongeacht of u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. Na het betalen van uw factuur kunt u uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar voor restitutie. Karin Coppens staat ingeschreven in het BIG register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het centraal kwaliteitsregister (CKR).

Karin Coppens Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar of derden aan u als cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar of derden. Karin Coppens Fysiotherapie helpt u natuurlijk graag bij vragen omtrent uw vergoeding en declaratie.Het doet tevens niets af aan het feit dat cliënt hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen voor ontvangen behandelingen.

Er geldt een BTW-vrijstelling voor beroepen binnen de individuele gezondheidszorg (BIG). Het beroep van fysiotherapeut is geregeld in de wet BIG. Dat betekent concreet dat fysiotherapeutische behandelingen door Karin Coppens Fysiotherapie vrijgesteld zijn van BTW. Dit met uitzondering van online trainingen. Hierop geld een BTW bedrag van 21%

Behandelafspraken maken of wijzigen.

Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u mij bereiken via telefoon, mail of het contactformulier op de website. Indien u verhinderd bent voor een fysiotherapeutische zitting, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.

Karin Coppens Fysiotherapie heeft het recht om indien noodzakelijk een afspraak te annuleren. Karin Coppens Fysiotherapie zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen voor de uitvoering van uw behandelafspraak. Indien u een behandeling niet tijding annuleert of verzet, behoud Karin Coppens Fysiotherapie zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.

Wanneer u voor een fysieke sessie van het ‘Karin Coppens Health & Mindset coach’ verhinderd bent, dient dit 48 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de therapeut in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch, per sms of per e-mail door te geven. Indien u telefonisch geen contact krijgt met mij, spreekt u een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering, of stuurt u alsnog een e-mail of SMS met eerder genoemde gegevens. U  ontvangt dan z.s.m. een  bevestiging van de annulering.

Restitutie

Er is geen restitutie en of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trajectgelden mogelijk als u het traject “Healt & mindset’ moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht. In overleg is er wel de mogelijkheid tot het inhalen van het traject.

Annuleren

Annuleren of wijzigen sturen naar info@karincoppens.nl, waarbij een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging dient te worden gedaan. Voor het annuleren van deelname gelden de volgende kosten: 1. Tot één maand voor aanvang van de start van het programma: geen kosten 2. Tot één week voor start van het programma: €50% van de op dat moment geldende programmakosten 3. Binnen 1 week voor start van het programma: 100% cursusgeld

Voor de online trainingen bied Karin Coppens jou het recht om binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, de overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar info@karincoppens.nl en we maken het

in orde.

Betalingsvoorwaarden

Karin Coppens Fysiotherapie hanteert betalingsvoorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Karin Coppens Fysiotherapie. Deze betalingsvoorwaarden kunt u ook terug vinden op www.karincoppens.nl.

U als cliënt geeft aan op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, zoals vermeld op de website of in de verzonden offerte of factuur. Fysiotherapeutische zittingen worden eens per maand naar u gefactureerd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Betaling van fysiotherapeutische trajecten en online trainingen dienen vooraf te worden voldaan.

Zodra u in verzuim verkeert, is Karin Coppens Fysiotherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Daarnaast is Karin Coppens fysiotherapie gerechtigd de behandel overeenkomst te beëindigen.

Dossier en rapportage

Karin Coppens Fysiotherapie zal om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren medische en administratieve gegevens registreren. Op deze registratie is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing en de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging.

Enkele belangrijke bepalingen uit de WGBO zijn:

De hulpverlener heeft de plicht een medisch dossier bij te houden en informatie aan de cliënt te verstrekken.

De cliënt heeft het recht op informatie door de hulpverlener en het recht om geen informatie te willen.

De cliënt heeft de plicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek

De cliënt heeft het recht op inzage in het medisch dossier, de bewaartermijn van het dossier is 15 jaar.

De cliënt heet recht op bescherming van zijn privacy

Het geven van toestemming voor onderzoek en behandeling door de patiënt is vereist.

Karin Coppens zal uw goedkeuring vragen voor het versturen van rapportages aan uw huisarts en/of specialist.

Behandeling:

  • Voor de behandeling vraag ik u gelieve een ruimte beschikbaar te stellen waar ik de ruimte heb om indien nodig de behandelbank op te zetten. Indien niet noodzakelijk een ruimte waarvoor er géén trappen gelopen moeten worden. Dit vanwege Het gewicht van de meegenomen materialen.
  • Karin Coppens Fysiotherapie zal met u de intake en het onderzoek bespreken en samen met u het behandelplan opstellen.
  • Bij veel behandelingen zal ik een actieve aanpak voorstellen, wat betekent dat de benadering zo functioneel mogelijk is, gericht op uw hulpvraag. Ik rekenen erop dat u over een gezonde motivatie beschikt. Waardoor ik u de beste fysiotherapeutische zorg kan bieden.
  • Gedurende de behandelperiode vinden er tussentijds evaluatiemomenten plaats. Dit om de voortgang te beoordelen en de behandeling, indien nodig bij te sturen.
  • Beëindiging van de behandeling kan met wederzijds goedvinden geschieden. U kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien u voortzetting hiervan niet wenselijk vindt of noodzakelijk acht. Karin Coppens Fysiotherapie kan eveneens eenzijdig de behandeling beëindigen, met opgave van duidelijke reden. Karin Coppens Fysiotherapie zal u een duidelijk advies geven en eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener of verwijzen naar de (huis)arts.

Voor deelname aan de coachtrajecten gelden de volgende huisregels:

  • De cliënt is bereid andere standpunten te overwegen.
  • De cliënt is er op uit zich constructief op te stellen in de conversatie.
  • De cliënt wil er op aanspreekbaar zijn als hij of zij, naar het oordeel van de therapeut, niet coach baar is.
  • Bij het aanhoudend ‘niet coach baar zijn’ zoals omschreven in de punten hierboven kan de cliënt het recht op verdere deelname aan een traject verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

Audio/video

U als client gaat er mee akkoord dat er in goed overleg beeldmateriaal wordt gemaakt, welke eigendom blijven van Karin Coppens Fysiotherapie. Karin Coppens Fysiotherapie kan dit beeldmateriaal altijd gebruiken voor sociale media en/of website.

Karin Coppens zorgt er voor dat cliënt onherkenbaar in beeld komt, wanneer dit is gewenst.

Geheimhouding

U als client en Karin Coppens Fysiotherapie is over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de opdrachtgever, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan, dat ik als fysiotherapeut mijn vak naar beste vermogen uitoefen. Als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop ik met u omga dan is het goed om dit aan mij kenbaar te maken.

Het is de moeite waard om een gesprek met mij aan te gaan om te proberen samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het fijn vindt, kunt u vragen of iemand bij dit gesprek aanwezig is of vindt u het gemakkelijker om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF. Als Fysiotherapeut val ik onder deze klachtenregeling. Meer informatie met betrekking tot deze klachtenregeling vind u op mijn website.